רשות ניירות ערך

רשות סטטוטורית שתפקידה יהיה שמירת עניניו של ציבור המשקיעים בניירות ערך. במסגרת תפקידה מטפלת הרשות, בין היתר, בתחומים שלהלן:
1. מתן היתר לפרסום תשקיפים שעל פיהם מציעים תאגידים ניירות ערך לציבור ותשקיפים שעל פיהם מציעות קרנות נאמנות את יחידותיהן לציבור;
2. בדיקה של דוחות המוגשים על ידי גופים מדווחים כדלקמן: דוחות שוטפים מיידיים ודוחות כספיים רבעוניים ותקופתיים; דוחות על עסקאות בין חברה לבין בעל שליטה בה; דוחות על הקצאות פרטיות בחברה; מפרטים של הצעות רכש; דוחות שוטפים של קרנות נאמנות.
3. הסדרת הפעילות של ענף קרנות הנאמנות ופיקוח עליו;
4. רישוי מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, הסדרת פעילותם ופיקוח עליהם;
5. פיקוח על מילוי חובותיהם של מנהלי תיקים וחברי בורסה שאינם בנקים לפי חוק איסור הלבנת הון;
6. פיקוח על ניהולה התקין וההוגן של הבורסה;
7. רישוי של זירות סוחר לחשבונן העצמי ופיקוח עליהן;
8. רישוי של חברות דירוג ופיקוח עליהן;
9. עריכת חקירות הנוגעות לעבירות על חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הייעוץ וחוקים נוספים, הקשורים להפרת חוקים אלה;
10. ניהול הליכי אכיפה מנהליים – לרבות עריכת בירורים מנהליים לגבי הפרות מנהליות על פי חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק הייעוץ – ופתיחת הליכים מנהליים בפני ועדת האכיפה המנהלית בהוראת יו”ר הרשות;
11. הרשות משתתפת, עם לשכת רואי חשבון בישראל, במימון ובהפעלה של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

חומרים נוספים העוסקים ב-רשות ניירות ערך
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן