הוצאות

כוללת הן הפסדים והן אותן הוצאות הנובעות ממהלך הפעילויות הרגילות של הישות. הוצאות הנובעות ממהלך הפעילויות הרגילות של הישות כוללות, לדוגמה, עלות המכירות, שכר ופחת. הוצאות, בדרך כלל, מופיעות כתזרים שלילי או כהפחתה של נכסים כגון מזומנים ושווי מזומנים, מלאי, רכוש קבוע. הפסדים כוללים, לדוגמה, הפסדים הנובעים מאסונות כגון שריפה ושיטפון, וכמו כן הפסדים הנובעים ממימושם של נכסים בלתי- שוטפים. הגדרת הוצאות כוללת גם הפסדים שטרם מומשו, לדוגמה הפסדים מהשפעות עלייה בשער החליפין של מטבע חוץ בגין הלוואות שנטלה הישות במטבע זה. כאשר הפסדים מוכרים בדוח על רווח או הפסד הם מוצגים, בדרך כלל, בנפרד, משום שהמידע אודותם הוא שימושי לשם קבלת החלטות כלכליות. הפסדים מוצגים, לעתים קרובות, לאחר ניכוי ההכנסה הקשורה.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן